Neuvottelukunnan tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste, Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Laatimispäivä 29.10.2018.

1a Rekisterinpitäjä
Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere, kirjaamo.keha@ely-keskus.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Virve Rinnola; Anne Mäkynen, Yliopistonkatu 38, 33101 Tampere, 0295 020 000

3 Rekisterin nimi
Ikaalisten reitin vesienhoidon neuvottelukunnan tietosuojarekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käsitellä esimerkiksi asiakassuhteen tai jäsenyyden hoitamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin voidaan tallentaa: henkilön nimi, yhteystiedot, asema ja taustaorganisaatio.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröitävältä itseltään tai hänen taustaorganisaatioltaan.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto: Lukittu tila.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot: Organisaatiolla on annettu henkilökohtaiset käyttöoikeudet Uspa-sovellukseen, jossa voidaan seurata tietojen käsittelyä. Muita ATK:lla käsiteltäviä tietoja käsittelevät vain sellaiset henkilöt, joiden työtehtävä sitä edellyttää.

10 Tarkastusoikeus
Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tästä tulee osoittaa osoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tästä tulee osoittaa osoitteeseen kirjaamo.keha@ely-keskus.fi.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterin mukaisia tietoja säilytetään enintään 25 vuotta.